Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Yetkinliklerinin Çalışan Performansına Etkisi: Üçüncü Parti Lojistik Sağlayıcıları Üzerine Bir Araştırma

Ramazan Gündem
Uzman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye

Ülkelerin ticaret hacmi her geçen gün hızla büyümekte ve gelişmektedir. Bu büyüme ve gelişimin arkasında lojistik sektörü yatmaktadır. Sektörde büyümenin ve gelişimin kalıcı olabilmesi için rekabet avantajı sağlanmalıdır. 21. yüzyıldaki şirketlerin rekabet anlayışının odak noktası nitelikli insan kaynağı olmuştur. Bu bağlamda insan faktörü altın anahtar rolü üstlenmektedir. Lojistik şirketlerinde nitelikli adayların belirlenmesi ve seçiminde en önemli krıter yetkinlik kavramıdır. Bu araştırmanın temel amacı, lojistik yöneticilerinin yetkinlikleri ile performansları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi seçilmiştir. Anket formu yüz yüze ve e-posta aracılığıyla uygulanmıştır. Araştırma Haziran-Temmuz 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Uluslararası Nakliyeciler Derneğinin İstanbul kentinde faaliyet gösteren Üçüncü Parti Lojistik (3PL) sağlayıcı hizmeti veren 78 şirkette görev yapan yöneticiler oluşturmaktadır. Araştırmada 194 lojistik yöneticisinden geri dönüş alınmıştır. Lojistik yetkinliklerinin çalışan performansına etkisinin araştırıldığı bu çalışmada veriler tanımlayıcı frekans analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda yapılan regresyon analizinde lojistik yetkinlikleri ile çalışan performansı arasında pozitif yönlü ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Lojistik farkındalık, genel yönetim, davranış, analitik ve bilişim yetkinliklerinin çalışan performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Çevre yetkinliklerinin çalışan performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Bu araştırma gelecekte nitelikli lojistik işgücünün sağlanmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üçüncü Parti Lojistik Sağlayıcı (3PL), Yetkinlik, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.