Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Ticari Açıklık, Finansal Açıklık Ve Finansal Gelişme Arasındaki İlişki

Hasan Ayaydın
Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Savaş Durmuş
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Abdulkadir Barut
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye

Bu çalışma 1974-2014 döneminde Türkiye için finansal açıklık, ticari açıklık ve finansal gelişme ilişkisi zaman serileri ile incelenmiştir. Çalışmada VAR modeline dayalı Johansen-Juselius Eş Bütünleşme Analizi, Etki-Tepki Fonksiyonları Analizi, Varyans Ayrıştırması ve Granger Nedensellik Analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda finansal açıklık, ticari açıklık ve finansal gelişme arasında pozitif ve anlamlı ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan nedensellik analizi sonucunda ise finansal açıklık ve ticari açıklık arasında çift yönlü nedensellik tespit edilirken, açıklık ve finansal gelişme nedensellik tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme, Finansal Açıklık, Ticari Açıklık

The Relationship Between Commercial Openness, Financial Openness And Financial Development In Turkey

In this study, the relationships between financial openness, commercial openness and financial development with time series for Turkey were investigated in the period 1974-2014. In the study, JohansenJuselius Cointegration Analysis based on the model of VAR, Analysis of Impulse Responses, Variance Decomposition and Granger Causality Analysis were used. As a result of analysis, there is a positive and significant relationship between financial openness, commercial openness and financial development. In addition, according to the result of causality analysis while there is a bidirectional causality between financial openness and commercial openness, there is no causality between openness and financial development.

Keywords: Financial Development, Commercial Openness, Financial Openness

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.