Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarik Zincirinde Çevikliğin Önemi

Yağmur Kerse
Arş. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Alper Tazegül
Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Değişen pazar koşulları ile birlikte yoğun rekabetin yaşandığı piyasalarda tüketici istek ve ihtiyaçlarına göre kendini uyarlayabilen ve hızlı bir şekilde cevap verebilen işletmeler yaşamlarını devam ettirebilmektedirler. Böylesi bir ortamda tedarik zincirinin şartlara göre uyarlanması ve hızlıca yeniden tasarlanması önem arz etmektedir. Zincirdeki bütün işletmelerin birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. Pazar taleplerine karşı çabuk cevap verme ve esnek olma şeklinde ifade edilebilen çevik tedarik zinciri yaklaşımı işletmelerin rekabet avantajı elde etmek için uyguladıkları stratejilerden biridir. Bu doğrultuda bu çalışma çevik tedarik zinciri kavramını ele alarak işletmeler açısından önemine değinmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, çevik tedarik zinciri

Importance Of Agility In Supply Chain

Organizations that can adapt and quickly respond according to consumer’s request and needs can remain alive in the markets where there is intense competition with changing market conditions. In such an environment, it is important that adapt to the requirements and quickly redesign of supply chain. All businesses of the chain must work harmoniously with each other. Agile supply chain approach which can be expressed as rapid response and be flexible to market demands is one of strategies of the companies in order to obtain competitive advantage. In this study, concept of agile supply chain was investigated and refered to the importance for businesses.

Keywords: Supply Chain, agile supply chain

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.