Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kuruluş Ve Tesis Yeri Seçimine Etki Eden Faktörlerin Lojistik Regresyon Yardımıyla Analizi: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir Uygulama

Hakan Eygü
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Onur Yıldırım
Kara Harp Okulu, , Türkiye

Kuruluş ve tesis yeri seçimi; kuruluşlar için değiştirilmesi yüksek maliyetli, en iyi karar vermeyi gerektiren, uzun dönemli stratejik yatırımlardır. Bu tür yatırım kararları alınırken yer seçimine etki eden kriterlerin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kriterler; kurulacağı bölgenin coğrafik, kültürel, ekonomik, çevresel, demografik, hukukî yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Bu araştırmada, bugüne kadar kuruluş yeri seçimine yönelik yapılan araştırmalarda, dikkate alınmayan faktörlerin ortaya konulmasını sağlamak ve bu duruma etki eden faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 40 maddeden oluşan anket, Doğu Anadolu Bölgesinde lojistik ve tedarik alanında uzman kamu ve özel sektör çalışanları ile akademik personelden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 462 kişi üzerinde uygulanmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde bölgede kuruluş ve tesisi yeri seçiminde etkili olan faktörlerin belirlenmesinde binary (ikili) lojistik regresyon analiz metodu kullanılmıştır. Sonuç olarak, uygulanan model yardımıyla katılımcıların bölgeye yönelik tutumları ve tesis yeri seçimi konusunda fikirleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Binomial Lojistik Regresyon, Lojistik Regresyon, Ulaştırma ve Lojistik, Kuruluş Yeri Seçimi

Analysis Of Factors Which Affect Choosing Location Of Establishmentand Facility By Logistic Regression: Application To Eastern Anatolia Region

Choosing location of establishment and facility is a long term strategic investment which requires the best decision also it has high-cost to change for the companies. It is very important while these types of decisions are taken, to be determined factors which affect choosing location. These factors show variability acoording to the establishment place's geographic, cultural, economic, environmental, demographic, juridicalstructures. In this research, the researches until now, about choosing place of establishment, it is aimed to show slubbered factors and to detect the factors which affect this situation. In accordance with this aim, a survey consisting of 40 questions is applied to private sector and public employee who are expert about logistic and procurement and 462 academic people who are chosen by randomly in East Anatolia region.In the part of survey's practising the binary regression analysis method was used on determining the factors of choosing location of establishment and facility. The result of analysis identified that whole of attitudes towards and facility location on the selection of participants.

Keywords: Transportation and Logistic, Location Decision, Logistic Regression, Binomial Logistic Regression

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.