Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Bankacılık Ve Gıda Sektörlerindeki İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının Pazarlama Karması Unsurları Açısından Karşılaştırılması: Iğdır Örneği

Tevfik Şükrü Yapraklı
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Melahat Batu Ağırkaya
Öğr. Gör., Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Bu çalışmada Iğdır ilinde banka yönetici ve çalışanlarının bakış açılarıyla, gıda sektörü yönetici ve çalışanlarının bütünsel pazarlamanın bir alanı olan ilişkisel pazarlamayı pazarlama karmasının 4P bileşeni açısından ne kadar etkin kullandıkları karşılaştırılarak, bu pazarlama şeklinin sektörleri nasıl etkilediği incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 3'ü kamu bankası olmak üzere toplam 11 bankanın 85 üst düzey yönetici ve çalışanı ile gıda sektöründe toplam 93 işletme sahibine anket uygulanmıştır. Cronbach alfa katsayısı (0.869), anket çalışmasının çok güvenilir olduğu göstermiştir. Elde edilen anket verilerinin istatistiksel değerlendirilmesinde, her bir değişken için tanıtıcı istatistikler hesaplanmıştır. Ayrıca, sektörlerin karekterizasyonunda, CART algoritması kullanılmıştır. CART algoritmasında, sektör ikiseviyeli (banka ve gıda) bağımlı değişken olarak düşünülürken, çalışmadaki tüm maddeler bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Gerçekleştirilen kapsamlı literatür taramasında bu çalışmada olduğu gibi pazarlama karması elemanlarının ilişkisel pazarlama açısından karşılaştırılmasına ilişkin herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sonuç olarak çalışmada ilişkisel pazarlama faaliyetinin etkin kullanılmasında insan faktörünün her türlü bilgi ve beceri ile donatılması gerektiği teyit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Bankacılık, İlişkisel pazarlama, Veri Madenciliği Algoritması

Comparision Of The Banking And Food Sectors In Marketing Mix Elements And Relationship Marketing: The Case Of Igdır Province

This study was conducted on directors and employees of banking and food sectors in Igdır province in order to comparatively examine the sectors on how effectively they used relationship marketing in the scope of 4P compounds. Withan questionnaire study, 85 senior managers of 11 banks (3 public and 8 private banks) in banking sector and 93 business owners in food sector were interviewed. Cronbach's alpha value (0.869) revealed reliability of the questionnaire. In statistical evaluation of the questionnaire data, descriptive statistics of each item were calculated, and CART algorithm was used in the characterization of the sectors. In the CART algorithm, sector was considered as a binary dependent variable, and all items were independent variables. In literature, no data on comparing two sectors in relationship marketing were found. Consequently, personnel factor was a determinative factor with all kinds of knowledge and skills in efficient utilization of relationship marketing activities.

Keywords: Relationship Marketing, Banking, CART algorithm, Service Quality

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.