Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ardahan İlinin Yapısal Analizi: Statik Girdi – Çıktı Modeli İle Bir Uygulama

Şaban Mustafa Ersungur
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Topçuoğlu
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Bir ülke, bölge ya da şehre yönelik plan yapılabilmesi için planın uygulanacağı alanın tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı dikkatlice analiz edilmelidir. Bu bağlamda, ekonomik analizlerin önemli bir aracı olan ve yaygın kullanım alanına sahip olan yöntemlerden biri, Girdi – Çıktı modelidir. Çalışmanın temel amacı, 1992 yılında il statüsü kazanan Ardahan’ın mevcut sosyo-ekonomik ve endüstriyel yapısının Girdi – Çıktı modeli ile analiz edilmesidir. Bu amaçla, Ardahan ilindeki mevcut endüstrilerden tabakalı örneklem yöntemine göre seçilen işletmelere anket uygulanmış ve elde edilen veriler yardımıyla Girdi – Çıktı tablosu oluşturulmuştur. Bu tablodan girdi katsayıları matrisi, Leontief matrisi ve Leontief ters matrisi elde edilerek Ardahan’ın endüstrilerarası mal akım tablosu hazırlanmıştır. Ayrıca, Ardahan’da yer alan endüstrilerin ileriye ve geriye bağlantıları incelenerek kilit endüstrileri tespit edilmiş ve planlamada kullanılabilecek olan üretim, istihdam ve gelir çarpanları hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Girdi –Çıktı Modeli, Çarpan Analizi, Kilit Endüstriler, Yapısal Analiz

Structural Analysis Of Ardahan: An Application Through Static Input – Output Model

In order to make a plan towards a country, a region or a city, the historical, cultural and socioeconomic structure of the area where the plan will be carried out should be analysed carefully. In this context, the method which is an important means of economic analysis and has a common area of utilization is the Input-Output model. The main target of this study is to analyse the socio-economic and industrial structure of Ardahan which became a city in 1992, through the Input-Output model. For that reason, businesses in the current industries of Ardahan which were chosen according to the method of stratified sampling have been conducted a questionnaire and Input-Output tables are formed thanks to the data obtained. Inter-industrial merchandise flow table of Ardahan have been prepared after obtaining input coefficient matrix, Leontief matrix and inverse Leontief matrix from the afore-mentioned tables. Besides, key industries were determined after analysing the forward and backward relations of the industries located in Ardahan and production, employment and income multipliers which can be used in the planning have been calculated.

Keywords: Input-Output Model, Multiplier Analysis, Key Industries, Structural Analysıs

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.