Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Üretim İşletmelerinin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanma Düzeyi

Murat Yorulmaz
Öğr. Gör., Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

Nurettin Büyük
Öğr. Gör., Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, Bursa’da üretim sektöründe faaliyet gösteren tekstil ve inşaat işletmelerinin, lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanımına ilişkin uygulamalarının araştırılması ve işletmelerin lojistik faaliyetlerinde, faaliyet alanlarına, faaliyet sürelerine ve çalışan sayılarına göre dış kaynak kullanım nedenleri arasında bir farklılık olup olmadığının ortaya çıkartılmasıdır. Araştırmanın amaçlarına yönelik olarak, Bursa ilinde faaliyette bulunan tekstil ve inşaat işletmelerinin 117 üst ve orta düzey yöneticisinden, anket yoluyla elde edilen veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak; tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü ANOVA testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, en fazla tercih edilen lojistik faaliyetin ‘‘ulaştırma’’, en az tercih edilen faaliyetin ise ‘‘talep tahmini’’ olduğu ve söz konusu işletmelerin bazı demografik özelliklerine göre dış kaynak kullanma nedenlerinde anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Üretim İşletmeleri, Dış Kaynak Kullanımı

The Levels of External Resources Use in Logistics Operations Of Production Business

The purpose of this study, the operating in the textile and construction enterprises in the production sector, in Bursa, outsourcing of logistics activities and logistics activities of the businesses relating to the investigation of the application, scope, and number of employees according to their periods of activity, must considered whether there is a difference between the reasons for outsourcing. For the purposes of the research, data obtained through the survey from 117 of the upper and mid-level manager, textile and construction business which have activities in the province of Bursa, using the package SPSS 20 programme; descriptive statistics, independent sample t-test and one-way ANOVA tests were analyzed. According to the survey findings, the most preferred logistics ‘transport’, at least in preferred activity ‘demand forecasting’ and some of the businesses in question according to demographic characteristics there appeared to be significant differences in the reasons for using an external source.

Keywords: manufacturing businesses, Logistics, Outsourcing

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.