Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Üretim İşletmelerinde Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Algısı: Düzce İlinde Bir Araştırma

Kahraman Çatı
Prof. Dr., Düzce Üniverisitesi, Düzce, Türkiye

Sinan Çıkmak
Öğr. Gör., Düzce Üniverisitesi, Düzce, Türkiye

Lojistik faaliyetlerin, işletmeler açısından müşteriye değer sağlayan ve rakiplere karşı da üstünlük sağlayan özelliklerinin olması, bu faaliyetlerin stratejik bir platformda değerlendirilmesini gerektirmektedir. İşletmelerin müşteri değeri sağlayabilmesi ve pazarda kalıcı olabilmesi için lojistik faaliyetlerinde bütünsel başarı sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Ancak sorgulanması gerek bir takım sorular vardır. Bunlar; Üretim işletmeleri rekabet güçlerini artırmak için lojistik faaliyetlerin önemini nasıl değerlendiriyorlar? Lojistik, üretim işletmelerinde stratejik kararlar verilirken, önemli bir rekabet unsuru olarak değerlendiriliyor mu? Lojistik faaliyetler işletmelerin hangi özelliklerine göre nasıl konumlandırılmış? İşte çalışmada bu sorulara cevaplar aranmaya çalışılmıştır. Düzce ilinde faaliyet gösteren üretim işletmelerine yönelik gerçekleştirilen çalışma sonucu, işletmelerin sahip olduğu özelliklere(çalışan sayısı, faaliyet süresi, ihracat oranları) göre lojistik faaliyetlerin rekabet avantajı sağlaması konusundaki değerlendirmelerinde farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca işletmelerin rekabet gücü ölme kriterlerine verdikleri önemle, lojistik faaliyetlerin üstünlüğü sağlaması konusundaki değerlendirmeleri arasında da anlamlı bir ilişkinin olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Faaliyetler, Lojistik, Rekabet Algısı, Rekabet Avantajı

Perception Of Competition For Logistics Activities In Production Firms: A Study In Duzce

Logistics activities, creating value to customers in terms of business and to have features that supremacy against opponents, requires an assessment of these activities in a strategic platform. Businesses can create value for customers and overall success in the market to provide logistics to remain in it is of utmost importance. However, there are a number of questions that need to be questioned. Manufacturing enterprises are considering how the importance of logistics to improve their competitiveness? Logistics, strategic decisions while giving the production company, is considered as an important competitive factor? How positioned according to which the characteristics of logistics activities business? Here are the answers to these questions have been investigated in the study. The study results held for business production operations in Düzce, businesses in that properties with (the number of employees, annual period, export rates) based their assessment on the competitive advantage of logistics activities has been determined that there are differences. In addition, they give importance to the competitiveness of enterprises die criteria of assessment regarding the superiority of logistics activities to provide a statistically significant relationship was observed.

Keywords: Logistics, Competitive Advantage, Logistics Operations, Competition Perception

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.