Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye'yi Konu Alan "Lojistik Performans İndeksi" Çalışmalarına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz

Mehmet Pekmezci
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Hanifi Murat Mutlu
Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Lojistik Performans İndeksi (LPI) kavramı ise, ilk kez 2007 Dünya Bankası tarafından ülkelerin lojistik performanslarını ölçmek için oluşturulmuştur. Bu çalışma, Web of Science, Science Direct, Google Akademik, Dergipark, Ulakbim, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tez Merkezi, Taylor&Francis sosyal bilimler veri tabanında yer alan Lojistik Performans İndeks anahtar kelimesi bulunan ve konu olarak Türkiye'nin Lojistik Performanı ele alan "makro" düzeydeki tez ve makale çalışmalarının bibliyometrik analizini yapmaktır. Bibliyometrik analizler, bilimsel çalışmaların yazar, yayın yeri bilgisi, yıl, konu başlığı, araştırmanın amacı vb. gibi özelliklerin niceliksel ve araştırmacıların bulgularının niteliksel olarak incelenmesi ve değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu sayede çalışma, Lojistik Performans İndeks konusu ile Türkiye'yi ele alan çalışmalar hakkında araştırmacıları bilgilendirmek, konu ile ilgili literatürdeki güncel durumları ve eğilimleri göstermek, araştırmacıların Türkiye'nin lojistik performansı hakkındaki görüşlerinin nitel olarak incelenmesini sağlamak ve ilerleyen süreçteki yapılacak çalışmaların hangi alanlarda yapılabileceği hakkında araştırmacılara ışık tutması açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Performans İndeksi, Bibliyometrik Analiz, Nitel Araştırma

A Bibliometric Analysis on the Studies of "Logistics Performance Index" Concerning Turkey

The Logistics Performance Index (LPI) concept was first introduced by the World Bank in 2007 to measure logistics performances of countries. This study performs bibliometric analysis of macro-level theses and articles; which are captured in the social sciences database in Web of Science, Science Direct, Google Scholar, Dergipark, Ulakbim, Council of Higher Education Thesis Center, Taylor&Francis having Logistics Performance Index keyword and are concerned with logistics performance of Turkey. Bibliometric analyses provides both quantitative evaluation of attributes of scientific work such as author, publisher, year, subject title and research objective, and qualitative evaluation of it such as findings of researchers. Thanks to these merits, this study is important for informing researchers on the subject of Logistics Performance Index and related research about Turkey, highlighting current status and prospective directions on the research literature, providing objective evaluation of viewpoints of researchers on the logistics performance of Turkey and shedding light into the areas of promise for future research.

Keywords: Logistics Performance Index, Bibliometric Analysis, Qualitative Research

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.