Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye İle Orta Asya ve Kafkas Ülkelerinin Teknoloji Yoğunluklarına Göre Rekabet Gücü Analizi

Kazım Sarıçoban
Dr., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Türkiye

Fatih Kaplan
Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye

Elif Kaya
Arş. Gör., Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ile Orta Asya ve Kafkas Ülkelerinin teknoloji yoğunluğuna göre ihracat rekabet güçlerini analiz etmektir. Bunun için çalışmada İhracat Benzerlik İndeksi (ESI) ve Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük (RCA) yöntemi ile analizler yapılmıştır. 2007-2016 yıllarını kapsayan çalışmada, SITC (Standard International Trade Classification) Rev. 3 sınıflandırmasına ait 2 dijit (66 ürün grubu) ihracat verileri kullanılmıştır. Çalışmanın kısıtı, her ülkenin verilerine ulaşılamamış olmasıdır. Analize dahil edilen ülkeler Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan ve Rusya’dır. Çalışma sonucuna göre, Türkiye’nin ihracatta benzerliğinin en yüksek olduğu ülkenin Gürcistan, en düşük olduğu ülkenin ise Azerbaycan olduğu görülmüştür. Teknoloji yoğunluğuna göre ise Türkiye, emek yoğun ve sermaye yoğun malların ihracatında; Gürcistan ise, hammadde yoğun ve sermaye yoğun malların ihracatında küresel çapta bir rekabet avantajına sahiptir. Türkiye ile Gürcistan’ın ihracat benzerliği de dikkate alındığında, sermaye yoğun malların ihracatında rakip olduklarını söylemek mümkündür. Diğer sonuçlara göre Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya hammadde yoğun, Ermenistan ise hammadde, emek ve sermaye yoğun malların ihracatında avantajlı konumdadırlar. Çalışmanın en dikkat çeken sonucu ise, Türkiye de dahil, ülkelerin hiçbirisinin katma değeri yüksek araştırma bazlı malların ihracatında rekabet avantajına sahip olamadığının görülmesidir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rekabet Gücü, Orta Asya, Kafkas Ülkeleri, Dış Ticaret

Analysis of Competitiveness Between Turkey and Middle Asia and Caucasian Countries According to Technology Intensity

The main aim of this work is to analyse export competitiveness of technology intensive products of Turkey and of the Middle Asian and Caucasian countries. To do this, in the work, Export Similarity Index (ESI) and Revealed Comparative Advantage (RCA) analyses are performed. In the work, consist of data from 2007 to 2016, 2 digits (66 product groups) of SITC (Standard International Trade Classification) Rev. 3 classification export data is used. Limitation of the research is not all the countries data is available for the period. The countries that are subject to the analysis are Turkey, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, and Russia. According to the findings, it is seen that the export similarity of Turkey is the highest with Georgia and the lowest with Azerbaijan. In respect of technology intensity, in a global scale, Turkey has comparative advantages in labour intensive and capital-intensive products exports while Georgia has it in raw material intensive and capital-intensive products exports worldwide. When Turkey and Georgia export similarity is considered, it is quite possible to state that these two are competitors in capital intensive goods exports. For the other results; Azerbaijan, Kazakhstan, and Russia are advantageous on the exports of raw material intensive goods whilst Armenia is advantageous on the export of raw material, labour and capital-intensive goods. The most interesting finding of the work is including Turkey, none of these countries has advantage on value-added and R&D based goods exports.

Keywords: Competitiveness, Foreign Trade, Turkey, Caucasian Countries, Middle Asia

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.