Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kırılgan Sekizli Ülkelerde Döviz Kurunun Taşımacılık İhracatı Üzerine Etkileri

Serkan Konya
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Eda Palyoş
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Dünya ticaretinde gelişmekte olan ülkelerin dış ticaretlerini artırmak istemeleri aynı zamanda bu dış ticareti gerçekleştirirken kullandıkları taşımacılık ihracatının da öneminin artmasına yol açmaktadır. Kırılgan Sekizli olarak bilinen Arjantin, Hindistan Endonezya, Brezilya, G. Afrika, Rusya, Şili ve Türkiye ekonomilerinin, dünya piyasasındaki her türlü konjonktürel hareketlerden az veya çok etkilenmesi, bu ülkelerin rekabet güçlerini etkilemektedir. Dış ticaret işlemlerinde önemli bir yer tutan döviz kurunun, bu ülkelerde sürekli bir dalgalanma içerisinde olması ülkeler arasındaki dış ticaret hacimlerinin şekillenmesine yol açmıştır. Dolayısıyla bu çalışmada kırılgan sekizli ülkelerin döviz kuru ile taşımacılık ihracatı arasında bir ilişkinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Analizde, Kırılgan Sekizli olarak bilinen ülkelerin 1994-2016 yılları arasındaki Döviz kuru ile taşımacılık ihracatı verileri kullanılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak taşımacılık ihracatı verileri kullanılırken bağımsız değişken olarak da döviz kuru verileri ele alınmıştır. Ayrıca çalışmada ekonometrik yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Panel Veri Analizi, Döviz Kuru, Taşımacılık İhracatı, Kırılgan Sekizli Ülkeler

The Effects of Foreign Exchange Shipping Export on Fragile Eight Countries

The desire to increase the foreign trade of the developing countries in the world trade leads to the increase of the importance of the transportation exports which they use while carrying out these foreign trade. Fragile Eight known as Argentina, India, Indonesia, Brazil, South Africa, Russia, Chile and Turkey's economy, all kinds of more or less affected by the cyclical world market in the act affects the competitiveness of these countries. Foreign currency exchange, which holds an important place in foreign trade transactions, has a constant fluctuation in these countries, which has led to the formation of foreign trade volumes among countries. Therefore, in this study, it was tried to determine whether there is a relationship between exchange rate and transportation exports of fragile eight countries. In the analysis, Exchange rate and transportation exports data of countries known as Fragile Eight between 1994-2016 were used. In the study, exportation data is used as a dependent variable while exchange rate data is used as an independent variable. Panel data analysis is also used as an econometric method in the study.

Keywords: Exchange Rate, Panel Data Analysis, Fragile Eight Countries, Transportation Exports

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.