Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İşe Alma ve Yerleştirmede Enneagram Kişilik Testinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme

Cemal İyem
Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Burcu İyem
Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye

Fatih Ulutaş
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Enneagram kişilik testi örgütler için bireyin 9 farklı düşünme, hissetme ve eyleme geçme davranış biçimlerinde dikkatini ağırlıklı olarak hangi tarafa yönelttiği ve enerjisini hangi yönde kullandığını belirlemek üzere geliştirilmiş bir ölçektir. Günümüz çalışma hayatında örgütler gerek işe alım gerekse insan kaynakları yönetiminin diğer fonksiyonlarında iş görenlerin davranış tiplerini belirlemek üzere farklı kişilik envanteri testlerine başvurmaktadırlar. Enneagram, diğer kişilik envanteri testlerinden farklı olarak bireyin sadece kişilik özelliklerini değil aynı zamanda bireyin davranışlarının altında yatan motivasyon kaynaklarını da ölçmektedir. Bu bağlamda, çalışma insan kaynakları yönetiminin en temel fonksiyonlarından olan işe alım ve yerleştirme fonksiyonunda Enneagram Kişilik Testinin uygulanabilirliği, avantajları ve dezavantajlarını çok yönlü tartışarak, bu testi uygulamada kullanmak isteyen insan kaynakları profesyonellerine bir bakış açışı sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Enneagram Kişilik Testi, İşe Alma ve Yerleştirme

An Evaluation of the Applicability of the Enneagram Personality Test in Recruitment and Placement

The Enneagram personality test is a scale developed for organizations to determine which direction the individual uses to focus on his / her thoughts in 9 different ways of thinking, feeling and acting. In today's work life, organizations use different personality inventory tests in order to determine the behavior types of employees in both recruitment and other functions of human resources management. Unlike other personality inventory tests, Enneagram measures not only the personality traits of the individual but also the motivation resources that underlie the behavior of the individual. In this context, the study aims to provide a point of view to the human resource professionals who want to use this test in practice by discussing the applicability, advantages and disadvantages of Enneagram Personality Test in the most basic functions of human resource management.

Keywords: Human Resources Managers, Enneading Personality Test, Recruitment and Placement

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.