Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Investigation of Relationship Between Air Transport and Economic Growth

Anıl Logün
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Abdullah Tüzemen
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Ebubekir Karabacak
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Air transport is a means of integrating countries within the world economy. At the same time, it contributes to the tourism sector, and employment in this particular field as well. In this study, the relationship between air transport and economic growth is examined. The number of passengers and the amount of freight carried by countries are used as indicators of air transport; gross domestic product values are used as indicator of economic growth. The first 20 countries with the highest number of passengers in both international and domestic flights are included in the analysis. The US, China, The United Kingdom, Ireland, Germany, India, Japan, Turkey, Indonesia, Brazil, Canada, Russia, Korea, Australia, Spain, France, Thailand, Malaysia, Mexico are included and The UAE has been removed from the list because its data hasn’t been available in the world Bank database. The data is obtained from the World Bank database and this study covers the period of 1993-2016. Natural logarithms of all of the series are taken. Stationary of the series is examined by different panel unit root tests. The panel causality approach is used to determine whether there is any causal relationship among stationary variables. According to the results, economic growth is found to be cause of both the number of passengers and the amount of freight carried. In other words, economic growth has an impact on air transport.

Keywords: Economic Growth, Air transport, Panel causality

Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Havayolu taşımacılığı, ülkelerin dünya ekonomisi içinde bütünleşmesini sağlayan bir araçtır. Aynı zamanda, havayolu taşımacılığı turizm sektörüne ve bu alanda çalışanlara istihdam sağlamaktadır. Bu çalışmada, hava yolu taşımacılığı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Hava yolu taşımacılığının göstergeleri olarak ülkelerin yolcu sayıları ile taşınan yük miktarı; ekonomik büyümenin göstergesi olarak gayri safi yurtiçi hâsıla değerleri kullanılmıştır. Ülkelerin hem iç hem de dış uçak yolcu sayıları kapsamında en çok yolcu taşıyan ilk 20 ülke analize dâhil edilmiştir. ABD, Çin, İngiltere, İrlanda, Almanya, Hindistan, Japonya, Türkiye, Endonezya, Brezilya, Kanada, Rusya, Kore, Avustralya, İspanya, Fransa, Tayland, Malezya, Meksika ülkeleri çalışmada yer alırken Birleşik Arap Emirlikleri’nin verileri Dünya Bankası veri tabanında mevcut olmadığı için çıkarılmıştır. Veriler Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiş ve çalışma 1993-2016 dönem aralığını kapsamaktadır. Serilerin tümünün doğal logaritmaları alınmıştır. Serilerin durağanlıkları farklı panel birim kök testleriyle incelenmiştir. Durağan değişkenler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığını tespit etmek için panel nedensellik yaklaşımı kullanılmıştır. Sonuçlara göre, ekonomik büyümenin hem yolcu sayılarının hem de taşınan yük miktarlarının nedeni olduğu görülmüştür. Diğer ifadeyle, ekonomik büyüme havayolu taşımacılığı üzerinde etkilidir.

Anahtar Kelimeler: Havayolu Taşımacılığı, Panel Nedensellik, Ekonomik Büyüme

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.