Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Evlilik Neyi Değiştirir? Kadın Girişimciler Üzerine Bir Uygulama

Esra Sena Türko
Dr. Öğr. Üyesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Duygu Tulan
Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Bu çalışmanın amacı, evli ve bekar kadın girişimciler arasında çeşitli değişkenler açısından farklılık bulunma durumunu araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak Erzurum il merkezinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 200 kadın girişimciye anket uygulanmıştır. Tek Örneklem Kolmogorov- Smirnov testi ile değişkenlerin normal dağılım göstermediği değerlendirilmiş ve parametrik olmayan Mann-Whitney U testinin kullanılmasına karar verilmiştir. Analiz sonuçları kadın girişimciler arasında 32 değişkenin sadece 4 tanesinde evli olma durumuna göre farklılık bulunduğunu göstermektedir. Evli girişimciler, bekar girişimcilere kıyasla daha düşük eğitim seviyesine ve daha yüksek yaş ortalamasına sahiptir, daha çok çalışan istihdam etmektedir ve satış fiyatlarını belirlemede daha az zorlandığını ifade etmiştir. Diğer yandan evli ve bekar kadın girişimciler arasında 28 değişkende istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Günlük çalışma saati, eve iş götürme, aileye dilediği gibi vakit ayırabilme, imkanı olsa işi bırakma isteği, ailenin toplam geliri değişkenleri açısından iki grup arasında farklılık yoktur. Evli ve bekar kadın girişimciler işletmeyi kurarken benzer düzeylerde aile ve yakın çevrelerinden olumsuz baskı hissetmiş, bürokratik işlemlerde, işi planlamada, makine ve ekipman seçim ve temininde, finansal kaynak bulmada sorun yaşamıştır. Ayrıca işletmeyi yönetirken zorlanma düzeyleri de benzerdir. İşletmeyi kurduktan sonra önyargılı tutum ve ayrımcılığa maruz kalma, ev kadını sorumluluklarını aksatmaya başlama, aile içi sorumlulukların işi aksatması, yakın çevreden destek olanların sayısı açısından iki grup arasında farklılık yoktur. Kadın girişimciler benzer düzeylerde çalıştıkları sektörde büyümek için uygun fırsatlar görmekte ve sektörün kadın girişimciler için uygun olduğunu düşünmektedir. Evli ve bekar girişimciler arasında, yaşadıkları çevreyi değerlendirme düzeyleri açısından farklılık yoktur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Erzurum, Kadın Girişimciliği, Kadın Girişimciler, Evlilik

What Does Marriage Change? A Survey on Women Entrepreneurs

The aim of this study is to investigate the differences between married and single women entrepreneurs. With this aim a questionnaire is applied to 200 women entrepreneurs operating in various sectors in Erzurum city center. One Sample Kolmogorov-Smirnov test determined that the variables’ distribution was not normal; a non-parametric Mann-Whitney U test was decided to be conducted. Analysis results indicate that mean ranks for two groups differ significantly from each other only in 4 variables among 32 variables, according to marital status. Compared to single entrepreneurs, married entrepreneurs seem to have lower education level and higher average of age; employ more employees and have expressed less difficulty in determining sales prices. On the other hand, two groups do not significantly differ from each other in 28 variables. Daily work hours, delivering work at home, allocating time for family as desired, willingness to quit job if possible, total family income variables do not differ according to marital status. In the start-up phase, married and single women entrepreneurs similarly felt pressure from family and close environment; and encountered problems in bureaucratic transactions, business planning, machinery-equipment selection and supply, access to financial resources at similar levels. Besides, level of difficulty experienced in business management is similar as well. After becoming an entrepreneur, two groups do not differ from each other in, level of exposure to prejudice and discrimination, starting to hamper housewife responsibilities, hampering work because of family responsibilities and number of supporters from family and close environment. Women entrepreneurs assess growth opportunities in the sector they operate and evaluate environmental conditions at similar levels

Keywords: Women Entrepreneurs, Marriage, Erzurum, Turkey, Women Entrepreneurship

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.