Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kars İli Halkının “Lojistik Merkez Algısı” Üzerine Bir Araştırma

Sebahattin Yıldız
Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Özlem Karadağ Albayrak
Öğr. Gör., Kafkas Üniversitesi, Kars, Türkiye

Lojistik faaliyetlerin bir merkezden gerçekleştirilmesini amaçlayan lojistik merkezler, günümüzde ekonomik kalkınma ve bölgesel rekabet avantajı elde etmek için önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Kars ili halkının yeni kurulacak olan lojistik merkez hakkındaki bilinç düzeyini ölçmek, algılarını ortaya koymak ve bir farkındalık oluşturmaktır. Araştırmanın yöntemi tanımlayıcı şekilde tasarlanmıştır. Veri toplama aracı ankettir ve veriler kolayda örnekleme yöntemine göre toplanacaktır. Gürbüz ve diğerleri (2016) tarafından geliştirilen 35 soruluk lojistik köy algısı ölçeği kullanılacaktır. Araştırmanın muhtemel bulguları olarak yapım faaliyetlerine başlanan Kars Lojistik Merkezi’nin bilinirlik düzeyi ve lojistik merkezin faydalarına ilişkin katılımcıların algı düzeylerine ulaşılacaktır. Ayrıca bu algı düzeyinin, katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği de belirlenecektir. Araştırma sonucunda ilerleyen çalışmalar için öneriler getirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bilinç Düzeyi, Ekonomik Kalkınma, Lojistik Merkez

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.